Gebruikersvoorwaarden SCHAAL+

Onze gebruikersvoorwaarden zijn bijgewerkt op 15 mei 2018

Algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Schaal Plus BV mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘SCHAAL+’). Schaal Plus BV is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor aan de Pythagoraslaan 101. Schaal Plus BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30194125.

 

Door gebruik te maken van de website ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. SCHAAL+ behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan SCHAAL+. SCHAAL+ verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die SCHAAL+ via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures en foto’s, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHAAL+, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van SCHAAL+ geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door SCHAAL+ en hierbij een link naar de website van SCHAAL+ wordt opgenomen.

 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan SCHAAL+ er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan SCHAAL+ instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. SCHAAL+ sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van SCHAAL+.

 

SCHAAL+ is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt SCHAAL+ zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. SCHAAL+ is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

 

SCHAAL+ gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid.

 

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die SCHAAL+, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

 

Onverminderd haar overige rechten behoudt SCHAAL+ zich het recht voor om jou zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens SCHAAL+ of derden.